1

USUWANIE AZBESTU W GMINIE POLICE

 

Burmistrz  Polic zaprasza  zainteresowanych  mieszkańców  Gminy Police do uczestnictwa w Programie usuwania azbestu.

 

Właściciel nieruchomości, w której zastosowano wyroby zawierające azbest, aby ubiegać się o  sfinansowanie  przez  Gminę  Police  kosztów   wiązanych  z  demontażem,  odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do złożenia wniosku zawierającego niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu.

 Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych  będących  mieszkańcami  Gminy    Nie dotyczy  mieszkańców budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • stowarzyszeń
  • fundacji
  • kościołów i związków wyznaniowych
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

 Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów:

  1. Dokument stwierdzający własność  do obiektu  (np. kopię aktu notarialnego  lub odpis z księgi wieczystej).
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa (w przypadku

demontażu azbestu z obiektu).

  1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia przez wnioskodawcę wniosku, w przypadku gdy składającym wniosek nie jest właściciel nieruchomości (pełnomocnictwo).

 Wnioski  należy  składać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Policach  w  pokoju  2D  lub  3A  do  dnia

-30- kwiet-nia 2018 r. lub przesłać na adres Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3,

72-010 Police.

Realizacja   wniosków   odbywać   się   będzie   wg   kolejności   ich   składania    do    momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

, Wnioski   nie  zrealizowane  w  danym  roku  budżetowym  przechodzą  do  realizacji  w  roku następnym.

Szacunkowy termin realizacji zadania: lipiec-wrzesień 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 9143118 38 lub 91 43118 87.

Joomla templates by a4joomla