1

Notatka ze spotkania w NFOŚ - kanalizacja Tanowa.

W związku z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tanowo i Witorza dofinansowanego ze środków  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko  w dniu 5 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Ze strony Gminy  Police  w spotkaniu  udział wzięli - Zastępca  Burmistrza Jakub Pisański i Prezes ZWIK - Rafał Zieliński.

Przedmiotem spotkania  było wypracowanie  rozwiązania, które pozwoli na skanalizowanie Tanowa z udziałem pozyskanego wsparcia w inny niż zaplanowany sposób .

Gmina Police planowała realizację zadania w oparciu o zastosowanie kanalizacji podciśnieniowej. Po przeprowadzeniu dwóch postępowań na wybór Wykonawcy najniższe oferty przekroczyły o średnio 100 % kwotę środków przeznaczonych na realizację zdania. Beneficjent dokonał analizy możliwości zwiększenia wydatków z budżetu gminy na wkład własny z uwzględnieniem zwiększenia dofinansowania, w sposób umożliwiający osiągnięcie efektu ekologicznego. Należy pamiętać, Gmina Police na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie założyła zarówno dopłaty do taryf jak i dofinansowanie kosztów przyłączy w ramach udzielanych osobom fizycznym  i prawnym dotacji.

Zwiększenie wydatków na realizację zadania z 18 do 35 mln pociąga za sobą konsekwencje w postaci niewspółmiernego podwyższenia wysokości prognozowanych taryf. Nawet przy założeniu ubiegania się o zwiększenie dofinansowania do wysokości 63,75% realnych kosztów netto przedsięwzięcia (85% kosztów kwalifikowanych) realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie i technologii staje się ekonomicznie nieuzasadniona.

Zgodnie  z  ustaleniami  podczas spotkania  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska Gospodarki Wodnej, ZWIK  zleci opracowanie  koncepcji wykonania  kanalizacji w Tanowie z uwzględnieniem  możliwych  wariantów,  w  tym: etapowania  przedsięwzięcia,  ograniczenia zakresu  do obszaru chronionego  lub zmiany technologii.  Wybrana  opcja zostanie poddana ponownej ocenie   osiągnięcia  efektu ekologicznego  w  ramach uzyskanego dofinansowania. Wybór  wariantu  oraz  ponowna  ocena  przedsięwzięcia  nastąpi  do  końca  I kwartału  2019. Następnie,   w   formule   „zaprojektuj   i  wybuduj"   planowane   jest   wykonanie    kanalizacji miejscowości Tanowo.

Joomla templates by a4joomla