1

Rada Sołecka informuje, iż od dnia 01.02.2018 forum na stronie internetowej sołectwa zostaje wyłączone. Przyczyną wyłączenia modułu są częste ataki hakerskie z równoczesnym nikłym zainteresowaniem mieszkańców tą formą dyskusji. Wszystkie osoby zainteresowane omówieniem tematów związanych z Sołectwem Tanowo zapraszamy na zebrania wiejskie lub do bezpośredniego kontaktu z Przewodniczącym Rady Sołeckiej.

USUWANIE AZBESTU W GMINIE POLICE

 

Burmistrz  Polic zaprasza  zainteresowanych  mieszkańców  Gminy Police do uczestnictwa w Programie usuwania azbestu.

 

Właściciel nieruchomości, w której zastosowano wyroby zawierające azbest, aby ubiegać się o  sfinansowanie  przez  Gminę  Police  kosztów   wiązanych  z  demontażem,  odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do złożenia wniosku zawierającego niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu.

 Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych  będących  mieszkańcami  Gminy    Nie dotyczy  mieszkańców budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • stowarzyszeń
  • fundacji
  • kościołów i związków wyznaniowych
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

 Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów:

  1. Dokument stwierdzający własność  do obiektu  (np. kopię aktu notarialnego  lub odpis z księgi wieczystej).
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa (w przypadku

demontażu azbestu z obiektu).

  1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia przez wnioskodawcę wniosku, w przypadku gdy składającym wniosek nie jest właściciel nieruchomości (pełnomocnictwo).

 Wnioski  należy  składać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Policach  w  pokoju  2D  lub  3A  do  dnia

-30- kwiet-nia 2018 r. lub przesłać na adres Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3,

72-010 Police.

Realizacja   wniosków   odbywać   się   będzie   wg   kolejności   ich   składania    do    momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

, Wnioski   nie  zrealizowane  w  danym  roku  budżetowym  przechodzą  do  realizacji  w  roku następnym.

Szacunkowy termin realizacji zadania: lipiec-wrzesień 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 9143118 38 lub 91 43118 87.

 

Zdrowych Spokojnych Świąt

Bożego Narodzenia

Szczęśliwego Nowego Roku

Życzy Mieszkańcom

Sołectwa

Rada Sołecka

 

W imieniu Rady Sołeckiej

Przew.rady Sołeckiej Zygmunt Kołacki

 

 

 

Zaproszenie

Jarmark Bożonarodzeniowy

 

10.12.2017 od godz 14.30 na terenie "Ronnys saloon"

W programie:

- kiermasz gofrów, ciastek, ...

- kiermasz ozdób świątecznych

- program dla dzieci

- mikołaj dla dzieci

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Tanowa!

Organizatorzy: Koło kulturalne Gminy LUCKOW

 

 

 

 

ZAPROSZENIE !

 

Rada Sołecka w Tanowie zaprasza dzieci

zamieszkałe w Sołectwie, urodzone w latach 2005-2015

na spotkanie z Mikołajem.

Spotkanie odbędzie się 2. Grudnia 2017r. o godz. 1700

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tanowie.

 

Zapisy przyjmuje od 22. Listopada do 29.Listopada

w godzinach od 1300-1800 w dni robocze Sołtys.

 

Przew. Rady Sołeckiej

 

 

Joomla templates by a4joomla