1

Rada Sołecka

skład Rady od 16 kwietnia 2015r. :

Zygmunt   Kołacki            Przewodniczący  Rady  Sołeckiej

1.    Andrzejewski  Paweł               Członek Rady Sołeckiej

2.    Basara Aldona                         Członek Rady Sołeckiej

3.    Bassara Justyna                       Członek Rady Sołeckiej

4.    Kłyszko Mirosław                    Członek Rady Sołeckiej

5.    Korzec Radosław                     Członek Rady Sołeckiej

6.    Lach –Lewandowska Anna     Członek Rady Sołeckiej 

7.    Maćkowiak Marcin                  Członek Rady Sołeckiej

8.    Pająk Janusz                             Członek Rady Sołeckiej

9.    Szczepankiewicz Edward         Członek Rady Sołeckiej          

 

I.   Organami sołectwa są:

Zebranie wiejskie,

Sołtys.


II.  Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa grupującym pełnoletnich mieszkańców sołectwa, stale zamieszkałych na jego terenie.

III. Sołtys  jest organem wykonawczym sołectwa.

IV. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

V. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

Do zadań sołectwa należy w szczególności:

  1. Udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa.
  2. Kształtowanie zasad współżycia społecznego.
  3. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
  4. Tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
  5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1/organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,

2/reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3/kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,

4/opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów Gminy,

5/zwoływanie zebrań wiejskich,

6/składanie informacji na zebraniach wiejskich,

7/kierowanie pracą rady sołeckiej,

8/uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez burmistrza gminy,

9/zarządzanie i  korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statusie,

10/wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,

11/prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

Sołtys współdziała z radą sołecką i jej przewodniczy.
Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i inicjujący.
Rada sołecka wydaje opinię w formie uchwały, którą podpisuje sołtys.
Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

Rada  Sołecka:

1/współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2/podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa,

3/inicjuje działania społecznie użyteczne dla mieszkańców sołectwa.

Swoje zadania sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1/podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2/opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa,

3/występowanie z wnioskami do burmistrza gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

4/współprace z radnymi z okręgu obejmującego sołectwo w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

Gospodarka finansowa sołectwa

1/sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy według zasad przyjętych w Urzędzie Gminy,

2/Rada Miejska ustala corocznie wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa,

3/sołectwo przekłada każdego roku propozycję planu finansowego w terminie i formie zgodnie z zasadami procedury uchwalania budżetu gminy,

4/środki finansowe sołectwa mogą być wydatkowane na cele określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej,

5/przy zawieraniu umów, sporządzaniu zleceń i zamówień oraz przyznaniu zaliczki finansowej obowiązują zasady przyjęte w Urzędzie Gminy, na podstawie zarządzenia burmistrza gminy.

Nadzór nad działalnością sołectwa:

1/działalność sołectwa kontroluje Rada Miasta poprzez powołaną Komisje Rewizyjną,

2/nadzór nad gospodarką finansową i sprawami organizacyjnymi sołectwa sprawuje burmistrz gminy, który kontroluje tę działalność przy pomocy Urzędu Gminy, na zasadach w nim obowiązujących,

3/Burmistrz gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla