1

 

UCHWAŁA  Nr XXXV/258/05

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 28 czerwca 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tanowo.

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

         § 1. Uchwala się statut Sołectwa Tanowo stanowiący załącznik do  uchwały.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


                                                                                 Przewodniczący Rady

 

Kazimierz Wirkijowski

 

  

Uzasadnienie

 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Gminy Police. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Miejska odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Projekt statutu został skonsultowany z mieszkańcami Sołectwa Tanowo na zebraniu wiejskim odbytym w dniu 24 maja 2005 r.

Dotychczas obowiązywał jeden statut dla wszystkich sołectw.

 

        

                                                                                                            Załącznik

                                                                                                                    do uchwały Nr XXXV/258/05

                                                                                                              Rady Miejskiej w Policach

                                                                                                              z dnia 28 czerwca 2005 r.  

     

 

STATUT SOŁECTWA TANOWO

 

Rozdział I

Nazwa i obszar.

 

§ 1. 1. Mieszkańcy sołectwa tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

 

2. Sołectwo Tanowo, zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą gminy     Police.

 

§ 2. 1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,

 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 

2) Statutu Gminy Police,

 

3) niniejszego Statutu.

 

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

 

3. Obszar działania sołectwa obejmuje miejscowości: Dobieszczyn, Gunice,

Poddymin, Tanowo, Węgornik i Zalesie.

 

4. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej

stronie niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres działania.


§ 3. 1. Organami sołectwa są:


1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.

 

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa grupującym

pełnoletnich mieszkańców sołectwa, stale zamieszkałych na jego terenie.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

 

5. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

§ 4. Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1) udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

 

§ 5. 1. Siedziba Sołectwa mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 5A.

 

2. Sołectwu przekazuje się sprzęt wykazany w księdze inwentarzowej w Urzędzie Gminy w Policach.

 

3. Sołtys zarządza mieniem komunalnym poprzez załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją majątku i utrzymaniem go w stanie

nie pogorszonym, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

§ 6. Swoje zadania sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

3) występowanie z wnioskami do burmistrza gminy o rozpatrzenie spraw, których
    załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

4) współpracę z radnymi z okręgu obejmującego sołectwo w zakresie organizacji

    spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących

    sołectwa.

§ 7. 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa,

2) wybór i odwołanie rady sołeckiej,

 

3) uchwalenie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego,

 

4) uchwalanie projektów planów inwestycyjnych sołectwa i ich zmian,

 przedkładanych burmistrzowi gminy, 

 

5) opiniowanie spraw przedkładanych przez organy gminy.

2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i liczebność.

 

 

 

 

Rozdział III
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności
podejmowanych uchwał.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat  i stale zamieszkujący na obszarze sołectwa).


2. Przewodniczący zebrania lub sołtys odpowiada za utrzymanie porządku i

spokoju w czasie zebrania; w tym celu ma prawo żądać opuszczenia zebrania przez osoby zakłócające porządek i spokój.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:


1) z własnej inicjatywy,

 

2) z inicjatywy rady sołeckiej,

3) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na wniosek Rady Miejskiej lub burmistrza.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. O zebraniu wiejskim sołtys zawiadamia mieszkańców w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem. W zawiadomieniu należy podać: datę, godzinę, miejsce, porządek zebrania wiejskiego.

 

4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej,

burmistrza gminy winno odbyć się w terminie 7 dni od powiadomienia

mieszkańców, chyba  że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. Wniosek

o zwołanie zebrania  powinien zawierać uzasadnienie.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala sołtys.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy
proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

 

5. Zebrania wiejskie są protokołowane. Protokolantem powinien być członek
rady sołeckiej.

 

6. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) miejsce i datę zebrania,

2) porządek zebrania,

3) treść podejmowanych uchwał, przebieg dyskusji i głosowania,

 

4) podpisy sołtysa i protokolanta,

5) listę obecności.

 

§ 11. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

 

3. Głosowanie w sposób tajny odbywa się wyłącznie wtedy gdy ustawa tak stanowi.   

4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys i przekazuje burmistrzowi
gminy w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania.

 

5. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Rada Miejska.

 

Rozdział IV
Sołtys i rada sołecka.

§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką liczącą od 4 – 9 osób.

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 13. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,

 

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

 

3) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,

 

4) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy,

 

5) zwoływanie zebrań wiejskich,

6) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa,

 

7) kierowanie pracą rady sołeckiej,

8) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez burmistrza

    gminy,

9) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie

    dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie,

10) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących

      przepisów,                

 

11) prowadzenie  dokumentacji z działalności sołectwa.

§ 14. 1. O terminie sesji i porządku obrad Rady Miejskiej zawiadamia się sołtysa.

 

2. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

3. Sołtys ma prawo zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej we wszystkich sprawach należących do zakresu działania gminy.

 

4. Sołtys może podejmować współpracę z komisjami Rady Miejskiej.

§ 15. 1. Sołtysowi przysługuje:
1) zryczałtowana dieta oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych
    odrębną uchwałą Rady Miejskiej,
 

2) ryczałt za korzystanie z prywatnego telefonu do celów służbowych
    w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem burmistrza gminy.

 

2. Dieta przysługuje zastępcy sołtysa,  wykonującemu przez czas nie krótszy niż 14 dni funkcje statutowe sołtysa - z powodu nieobecności sołtysa, o której mowa w § 20 ust. 6.

 

3. Dieta, o której mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków.

   
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką i jej przewodniczy.

2. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i inicjujący. Rada sołecka wydaje

opinię w formie uchwały, którą podpisuje sołtys.

3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

                                                                
§ 17.
Rada Sołecka:

 

    1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

 

    2) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na

        potrzeby sołectwa,

 

    3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla mieszkańców sołectwa. 

 

Rozdział V
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej.

        § 18. 1. Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków

 rady sołeckiej.

2. Burmistrz gminy zwołuje zebranie i w tym celu określa: datę, godzinę, miejsce, porządek obrad zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych Rady Miejskiej.

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.


        § 19.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 2-5 osób wybranych w głosowaniu jawnym, spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) ogłoszenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,

bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

 

5. Komisja przeprowadza w pierwszej kolejności wybór sołtysa. W drugiej 

kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Za wybranych uważa

się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

6. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe.

7. W przypadku powtórzenia się wyniku głosowania (równej liczby głosów) komisja przeprowadza losowanie; do jednakowych kopert wkłada się kartki z wypisanym nazwiskiem i imieniem kandydata. Po wymieszaniu kopert losuje się jedną z nich.

 

8. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje protokolant
i przewodniczący zebrania wiejskiego.


          § 20. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu
dyskwalifikującego w opinii środowiska.
Uzasadniony wniosek powinien być poddany głosowaniu na zebraniu, na którym
został zgłoszony lub na następnym, w terminie do jednego miesiąca.

2. Odwołanie może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 1/5

uprawnionych do głosowania.

 

3. Odwołanie może nastąpić zwykłą większością głosów w przypadku, gdy

w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania

mieszkańców sołectwa.   

 

4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa

Burmistrz gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

 

5. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa

lub burmistrza gminy.

 

6. W przypadku gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia pisemnie burmistrza gminy.


           § 21. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyboru sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza się zgodnie z § 18 niniejszego statutu. Protokół z wyborów uzupełniających sołtys przekazuje burmistrzowi gminy.

 

Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa.


§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy

 według zasad przyjętych w Urzędzie Gminy.

2. Rada Miejska ustala corocznie wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa.

 

3. Sołectwo przedkłada każdego roku propozycję planu finansowego w terminie i formie zgodnie z zasadami procedury uchwalania budżetu gminy.

   

§ 23. Środki finansowe sołectwa mogą być wydatkowane na cele określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

§ 24.  Przy zawieraniu umów, sporządzaniu zleceń i zamówień oraz przyznaniu zaliczki finansowej obowiązują zasady przyjęte w Urzędzie Gminy, na

podstawie zarządzenia burmistrza gminy.

 

 

Rozdział VI

Nadzór nad działalnością sołectwa

 

§ 25. 1. Działalność sołectwa kontroluje Rada Miejska poprzez powołaną Komisję Rewizyjną.

 

2. Nadzór nad gospodarką finansową i sprawami organizacyjnymi sołectwa sprawuje burmistrz gminy, który kontroluje tę działalność przy pomocy Urzędu Gminy, na zasadach w nim obowiązujących.

 

3. Burmistrz gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania     

niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 26. 1. Zmian statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla